ALGEMENE VOORWAARDEN OVEREENKOMST DONATIE GOED DOEL

Deze overeenkomst voor donatie (“Overeenkomst”) wordt aangegaan tussen [Uw naam] (“Donateur”) Stichting Het Bos
van Oss (“Goed Doel”), gezamenlijk aangeduid als de “Partijen,” met ingang van [Datum].
1. Donatiebedrag en Doel
1.1 De Donateur stemt ermee in om een vrijwillige donatie te doen aan het Goed Doel in de hoeveelheid van [Bedrag in
cijfers] (EUR/USD of andere valuta), hierna aangeduid als de “Donatie.”
1.2 De Donatie zal worden gebruikt voor het specifieke doel zoals beschreven in de communicatie van het Goed Doel, of
zoals anderszins overeengekomen tussen de Partijen.

2. Betaling en Kwitantie
2.1 De Donateur zal de Donatie betalen op de volgende wijze: [Betaalmethode, bijv. bankoverschrijving, creditcard,
cheque].
2.2 Het Goed Doel zal onmiddellijk na ontvangst van de Donatie een ontvangstbewijs of kwitantie verstrekken aan de
Donateur voor fiscale of administratieve doeleinden, indien van toepassing.

3. Fiscale Aftrekbaarheid
3.1 De Donateur erkent dat de Donatie fiscaal aftrekbaar kan zijn, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. Het is de
verantwoordelijkheid van de Donateur om de fiscale gevolgen van de Donatie te beoordelen en de benodigde
documentatie te verstrekken voor belastingaftrek, indien van toepassing.

4. Terugbetaling en Restitutie
4.1 De Donatie is definitief en niet-restitueerbaar. De Donateur heeft geen recht op restitutie van de Donatie, tenzij
anders overeengekomen tussen de Partijen.

5. Vertrouwelijkheid
5.1 Beide Partijen zullen vertrouwelijke informatie met betrekking tot deze Overeenkomst en de financiële gegevens van
de Donateur vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toestemming
van de andere Partij.

6. Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting
6.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [Juridische
jurisdictie]. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van [Juridische jurisdictie].
Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de Donatie en
vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken.

Getekend op [Datum] te [Plaats].

Donateur:
[Naam Donateur]
[Handtekening Donateur]

Goed Doel:
Stichting het Bos van Oss
[Handtekening Goed Doel